پرسهای دستی از 1 تن رو میزی تا 150 تن بصورت دستی و برقی طراحی و ساخته میشود

VIUI