کویلگیر

کویلگیر؛ در انواع تناژ بنا به میزان وزن مورد نیاز بصورت ساده و یا اتوماتیک همراه با درایو تنظیم سرعت تحت فرمان پرس و صاف کن طراحی و ساخته میگردد

ددد